Aanvraagformulier verlof

>> Lees hier: Wettelijke regeling verlof

  Extra vakantieverlof / Verlof vanwege gewichtige omstandigheden

  Ondergetekende ouder/verzorger:


  Doet hierbij een aanvraag voor voor de hieronder genoemde leerling(en) (kies wat van toepassing is):


  Voor de volgende broers/zussen op andere scholen is ook verlof aangevraagd:  Het gevraagde verlof is voor (dag of periode)
  t/m

  Totaal aantal dagen

  Indien u verlof aanvraagt vanwege andere gewichtige omstandigen, s.v.p. één van de volgende mogelijkheden aankruisen:

  Anders


  Handtekening ouder/verzorger:

  Datum ondertekening:


  Toelichting 1:
  U moet uw aanvraag voor extra vakantieverlof minimaal acht weken vóór uw voorgenomen vakantie- periode schriftelijk bij de schooldirectie indienen (door middel van dit formulier). Extra vakantieverlof mag maximaal één keer per schooljaar voor maximaal tien aaneengesloten schooldagen worden verleend.
  U moet de reden van uw verzoek er duidelijk bij vermelden. Ook moet u bewijsstukken leveren, zoals een accountantsverklaring, waaruit blijkt dat u vanwege de specifieke aard van uw beroep in géén van de schoolvakanties vakantie kunt vieren. Uit de bewijsstukken moet blijken u het grootste deel van uw jaarinkomsten misloopt als u in de reguliere schoolvakanties vrij neemt. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. De schooldirecteur is beslissingsbevoegd; de leerplichtambtenaar gaat hier niet over.
  Toelichting 2:
  De aanvraag voor verlof vanwege andere gewichtige omstandigheden moet binnen een 'redelijke' termijn ingediend worden. Als dit niet mogelijk is, moet u aangeven waarom dit niet kon.
  Het gaat bij ‘gewichtige omstandigheden’ altijd om omstandigheden buiten uw wil en waar u geen invloed op heeft, of op heeft gehad, ter beoordeling van de directeur.
  Let op: een vakantie valt nooit onder ‘gewichtige omstandigheden’!
  Wie is beslissingsbevoegd:
  • Tot en met tien dagen aaneengesloten of verspeid per schooljaar beslist de schooldirecteur.
  • Bij meer dan tien schooldagen aaneengesloten of verspreid per schooljaar beslist de
  leerplichtambtenaar (de schooldirecteur zal in dat geval uw verzoek doorsturen naar de leerplichtambtenaar).