Aanvraagformulier verlof

>> Lees hier: Wettelijke regeling verlof

Aanvraagformulier voor verlof

(Leerplichtwet 1969, art. 14, derde lid, max. 10 schooldagen, in te dienen bij de directeur)
  • Gegevens van de leerling

  • Gegevens ouders/verzorgers

  • Periode waarvoor vakantieverlof wordt aangevraagd

  • Reden voor dit verlof

    toelichting mag worden bijgevoegd
  • IN TE VULLEN DOOR DE DIRECTIE

    Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen bij de directeur. In spoedgevallen kunt u de president van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. De te volgen procedure voor bezwaar en beroep is bij de directeur verkrijgbaar