Aanvraagformulier voor verlof

(Leerplichtwet 1969, art. 14, derde lid, max. 10 schooldagen, in te dienen bij de directeur)
  • Gegevens van de leerling

  • Gegevens ouders/verzorgers

  • Periode waarvoor vakantieverlof wordt aangevraagd

  • Reden voor dit verlof

    toelichting mag worden bijgevoegd
  • IN TE VULLEN DOOR DE DIRECTIE

    Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen bij de directeur. In spoedgevallen kunt u de president van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. De te volgen procedure voor bezwaar en beroep is bij de directeur verkrijgbaar

 

Kalender voor de komende maand

De activiteiten van de kalender
komen tot nader order te vervallen.
Waar mogelijk zullen we
een alternatieve vorm zoeken.