Logo de Hasselbraam

Openbare basisschool de Hasselbraam
Sportlaantje 8
5076 AM  Haaren (NB)
T 0411-622839
E info@dehasselbraam.nl

 

Facebook de Hasselbraam

Aanvraagformulier voor verlof

(Leerplichtwet 1969, art. 14, derde lid, max. 10 schooldagen, in te dienen bij de directeur)
  • Gegevens van de leerling

  • Gegevens ouders/verzorgers

  • Periode waarvoor vakantieverlof wordt aangevraagd

  • Reden voor dit verlof

    toelichting mag worden bijgevoegd
  • IN TE VULLEN DOOR DE DIRECTIE

    Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen bij de directeur. In spoedgevallen kunt u de president van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. De te volgen procedure voor bezwaar en beroep is bij de directeur verkrijgbaar

 

Kalender voor de komende maand

10 juni
Alle kinderen
vrij ivm Pinksteren

11 t/m14 juni
alle kinderen vrij
ivm studieweek

17 juni 
Rapport mee 
naar huis