Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad van De Hasselbraam komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:

Oudergeleding
Pieter Mensing (voorzitter)
John Rombouts

Teamgeleding
Birgit Beelen (secretaris)
Mirjam Bergmans (penningmeester)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Vacature

Visie Medezeggenschapsraad OBS De Hasselbraam

Wie zijn wij?
Wij zijn een MR die de verantwoordelijkheid draagt voor het borgen van de kwaliteit van het onderwijs op “OBS De Hasselbraam”. In de MR zitten evenredig verdeeld ouders en leerkrachten (wettelijk bepaald). Wij onderschrijven de visie van de school: leren met Hoofd, Hart en Handen.

Wat doen wij?
Ontwikkelingen binnen de school bewaken. Wij toetsen het beleid en controleren of alle fasen op een correcte en verantwoorde manier doorlopen zijn. Er worden gedurende het schooljaar openbare vergaderingen gehouden.

Hoe doen wij dat?
Als MR vinden wij een open, heldere communicatie met ouders, personeel en directie belangrijk. Wij streven naar een transparante schoolorganisatie. De MR overlegt met de directie over alles wat met het beleid op school te maken heeft. Veel besluiten kunnen pas genomen worden als de MR eerst om advies is gevraagd en op een aantal punten is tevens instemming van de MR vereist.

Maar we vinden het zeker zo belangrijk dat ouders die niet in de MR zitten, zaken aandragen die van belang zijn. Deze onderwerpen kunnen verschillend van aard zijn, bijvoorbeeld: veiligheid, gezondheid, pesten of de nieuwbouw. Echter, de MR is er niet om zaken tussen een specifieke leerling en leerkracht te bespreken. Het zullen dus onderwerpen moeten zijn die groepen leerlingen of een gehele groep leerlingen betreft.

Kortom: “Controle is goed, actief participeren is beter”.