wordle_ON

De Oudervereniging (OV)

Voorzitter: Martijn van Bentum
Secretaris: Kim Brands
Penningmeester: Anke Fleischmann
Ouder: Suzanne Ekkel
Ouder: Coralie de Heer
Ouder: Pieter Mensing
Ouder: Claire Porter
Vanuit het team: Karin de Lange

e-mail: ov@dehasselbraam.nl

Leden van de vereniging
Alle ouders/verzorgers van kinderen die staan ingeschreven bij O.B.S. De Hasselbraam zijn lid van de Oudervereniging.

Het verenigingsbestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en vier overige leden. Bestuursleden worden rechtstreeks uit en door de ouders gekozen. De OV vergadert zo’n zeven keer per jaar. Bij de vergaderingen is Karin de Lange namens het schoolteam aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar. De notulen liggen ter inzage in een map in de teamkamer en zijn tevens op te vragen via ov@dehasselbraam.nl.

De belangrijkste regels met betrekking tot de Oudervereniging zijn neergelegd in de Statuten, die bij de oprichting van de Oudervereniging bij de notaris zijn vastgelegd. Het Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging beschrijft de taken en bevoegdheden, het doel, de werkwijze en de procedures rond verkiezingen en vergaderingen.

Financiële middelen
De penningmeester van de Oudervereniging beheert de gelden die verkregen worden uit de vrijwillige ouderbijdrage van de leden en uit eventuele andere bronnen. De ouderbijdrage is vastgesteld op € 35,= per kind, waarvan € 10,= per jaar wordt bijgedragen aan het tweejaarlijks schoolreisje of het schoolkamp. De Oudervereniging doet een voorstel voor besteding van deze gelden in een begroting, die één keer per jaar wordt voorgelegd aan alle leden. Met deze ouderbijdrage ondersteunt de Oudervereniging vele activiteiten van de school (zie organigram).

Kledinginzameling
De OV organiseert 2 keer per jaar een kledinginzameling. Een deel van de opbrengst is bestemd voor de OV. Ieder jaar wordt uit deze opbrengst een duurzame aanschaf voor de school gedaan, zoals bijvoorbeeld het tuimelrek, de muziekinstrumenten en de tafeltennistafel. Wij informeren u hierover in de nieuwsbrief.

Groepsouders
Groepsouders worden aan het begin van een nieuw schooljaar gekozen. De groepsouders organiseren en/of coördineren in samenspraak met de groepsleerkracht specifieke groepsactiviteiten, voor zover die niet vallen onder de werkgroepen of commissies. De groepsouders hebben Anke Hermsen als aanspreekpunt binnen het bestuur van de Oudervereniging. De groepsouder heeft een klankbordfunctie voor de school en is een aanspreekpunt en/of informatiebron voor andere ouders.

Werkgroepen en Commissies
Werkgroepen en commissies worden samengesteld uit de ouders die zich bij de enquête aan het begin van het schooljaar hebben opgegeven. De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van een eenmalige activiteit in het schooljaar en de commissies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van doorlopende activiteiten gedurende het gehele schooljaar. Voor de werkgroepen is ….. aanspreekpunt namens de OV. Voor de commissies is dat ……

Afvaardigingen
De oudervereniging wordt naar commissies en werkgroepen die buiten haar eigen structuur vallen, vertegenwoordigd door een lid van het bestuur van de Oudervereniging. Het gaat hierbij onder meer om het overblijven.

Kalender voor de komende maand

De activiteiten van de kalender
komen tot nader order te vervallen.
Waar mogelijk zullen we
een alternatieve vorm zoeken.