Logo de Hasselbraam

Openbare basisschool de Hasselbraam
Sportlaantje 8
5076 AM  Haaren (NB)
T 0411-622839
E info@dehasselbraam.nl

Facebook de Hasselbraam

Voorwoord

Welkom op de site van Openbare Basisschool ‘De Hasselbraam’. Via deze site willen we u een kijkje in onze school geven. U vindt op onze site algemene informatie over de school, het laatste nieuws, informatie over allerlei activiteiten, de schoolgids, nieuws van de oudervereniging en de medezeggenschapsraad en natuurlijk nieuws uit de groepen met leuke foto’s.

Ik hoop dat u via deze site een goed beeld krijgt van de school, maar vanzelfsprekend kunt u ook een afspraak maken om de school te bezichtigen mocht u daar behoefte aan hebben.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op. Ik wens u veel plezier bij het bekijken van de site.

Met vriendelijke groet,

Karin de Lange

Directeur

 

Algemeen

Clip_11-490x275De Hasselbraam is de enige openbare school in het dorp Haaren. De school is op initiatief van een groep ouders opgericht op 1 augustus 1998.
De school onderscheidt zich door individueel gericht onderwijs met aandacht voor hoofd, hart en handen. En de school hanteert een continurooster.

In februari 2016 zijn we verhuisd naar brede school “De Sprankel”. Wij geven samen met basisschool de Klim-Op, kinderdagverblijf de Kindertuin, de sporthal en Centrum voor Jeugd en Gezin vorm aan de Sprankel. Kwaliteit bieden voor de kinderen en de verbinding tussen sportverenigingen, buitenschoolse opvang en basisonderwijs staan centraal. De slogan luidt dan ook “van samenwonen, naar samenwerken!” 
Samen met het bestuur van Stroomm, MR en OV team en ouders, hebben we ons gebouw vorm mogen geven. We zijn enorm trots op onze school, die gebaseerd is op het IJslands model. Samen met de architect hebben we gekeken, waar in de wereld het beste onderwijs gegeven wordt  en wat de invloed van het gebouw op het onderwijs is. Vervolgens zijn we gekomen tot het vormgeven van grote lokalen, die steeds gekoppeld zijn door een vouwwand. We werken vanuit het 4-ogen principe. Op vaste momenten gaat de wand open waarna we met 2 of 3 leerkrachten, vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid, het onderwijs voor de kinderen verzorgen.

De kinderen komen uit Haaren, maar ook uit enkele dorpen uit de omgeving, zoals Oisterwijk, Helvoirt en Biezenmortel. De school telt momenteel 165 leerlingen. Motieven van de ouders om voor onze school te kiezen zijn: het specifieke onderwijsconcept, de openbare identiteit en het continurooster.

De Hasselbraam ziet het als haar centrale opdracht om modern en didactisch verantwoord basisonderwijs te verzorgen. Tegelijkertijd is haar taak om de sociale, emotionele en lichamelijke gezondheid van het kind systematisch te bevorderen en hen zo tot betrokken en leergierige leerlingen te maken.

Qua houding en gedrag vervullen de leerkrachten een voorbeeldfunctie. Het onderwijs(aanbod) is zodanig afgestemd op de individuele capaciteiten van de leerling dat zij gestimuleerd worden in het ontwikkelen van een attitude die hen steeds beter in staat stelt om zelfstandig en probleemoplossend te denken.

 

De visie van OBS De Hasselbraam

Wij streven er op OBS De Hasselbraam naar dat kinderen verantwoord, goed en eigentijds onderwijs genieten. Welbevinden en betrokkenheid zijn belangrijke indicatoren voor goed onderwijs. Zo kunnen kinderen zich naar eigen vermogen ontwikkelen. Wij willen een school zijn waar kinderen zich welkom voelen ongeacht geloof of etniciteit. Waar zowel de sociaal– emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling als de creatief– expressieve ontwikkeling worden geïnspireerd en bevorderd. We noemen dit leren met Hoofd, Hart en Handen.

Hoofd
Op OBS De Hasselbraam gaan wij ervan uit dat kinderen van nature gemotiveerd zijn om te leren. De sociale processen spelen hierbij een belangrijke rol. Het hangt van de organisatie van de leeromgeving af of de natuurlijke motivatie ook wordt aangesproken. Wij bevorderen dat leerlingen actief betrokken zijn bij het leerproces en hanteren binnen de lessen werkvormen die de leerlingen activeren. Daarbij stimuleren we de ontwikkeling van de zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid en creëren daarmee tevens de noodzakelijke ruimte om tegemoet te komen aan individuele verschillen.

Sommige mensen gaan bij het leren stap voor stap te werk, anderen zoeken de grote lijn, weer anderen hebben het vermogen hun aanpak aan te passen aan de taak. Daarnaast is ieder mens in meer of mindere mate in staat zijn eigen leerproces te sturen. Wij stemmen ons handelen zoveel mogelijk af op de leerbehoeften, leerstijlen, mogelijkheden, voorkeuren en ervaringen van de leerlingen. We maken zoveel mogelijk gebruik van deze verschillen door leerlingen veel samen te laten werken. Kennis wordt niet individueel geconstrueerd, ze wordt steeds gespiegeld aan de opvattingen van anderen. Daardoor treedt er verrijking op. Dat vraagt van de leeromgeving een organisatie die het samen leren ruimte geeft.

Daarnaast wordt de kwaliteit in fundamentele zin bepaald door de doelen en uitgangspunten zoals verwoord in artikel 8 van de wet op het Primair Onderwijs, de leden 1 t/m 4 en 6 en 7. Verder spelen hierbij ook de kerndoelen (art. 9, lid 5 en 6 WPO) een rol. Deze doelen zijn voor ons de doelen in algemene zin die wij met ons onderwijs nastreven. Dit proberen wij onder andere te bewerkstelligen door methodes (zie paragraaf 2.3 kerndoelen) en materialen te hanteren die up-to-date zijn en daarmee dekkend zijn voor de kerndoelen op de betreffende vak- en vormingsgebieden.

Hart
In ons on¬derwijs krijgt de sociaal emotionele vorming alle aandacht. Wij vinden deze vormende kant van het onderwijs zo belangrijk, dat we er in elke groep structureel aandacht aan besteden. Als je goed in je vel zit, zul je je gevoelens kunnen en durven uiten. Het is belangrijk om te leren gaan met teleurstellingen en succes. Ook is het opbouwen van zelfvertrouwen belangrijk. Als mens heb je ook te maken met anderen. Een mens wordt pas mens door andere mensen (Dick de Groot). Samenwerking is nodig. Je wilt gerespecteerd worden, maar je moet ook anderen respecteren. Dit leer je door samen te werken, te spelen en/of door samen te praten over dingen die zich in en buiten de klas afspelen.

Wij proberen een dusdanig pedagogisch klimaat te schep¬pen, dat iedereen er zich thuis voelt. Speciale aandacht schenken we aan de lichamelijke en sociale veiligheid. Wij werken daarom, naast samenwerkend leren, met een pestprotocol. Elk kind heeft er recht op dat het veilig en zonder angst naar school kan gaan. Daarnaast besteden wij regelmatig op thematische wijze aandacht aan de lichamelijke veiligheid. Sinds maart 2007 zijn wij in het bezit van het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL), een keurmerk voor scholen die op een constructieve en verantwoorde manier bezig zijn met hun verkeersonderwijs.

Handen
Competenties zijn belangrijk voor ons. Kinderen moeten zo goed mogelijk leren spreken, luisteren, schrijven, lezen en rekenen. Maar we willen meer! Zo zijn de zogenaamde creatieve vakken als handvaardigheid, tekenen, muziek, drama en bewegen voor ons meer dan alleen maar “leuke” vakken. Zo houden we ook rekening met leerstijlen en leerbehoefte. Ook door tekenen, zingen, timmeren, plakken, schilderen, bewegen enzovoort leer je veel, ontdek je de wereld, ontdek je jezelf en de ander. Wij willen ieder kind de ruimte bieden uit te blinken met zijn of haar specifieke talent. Wij investeren nadrukkelijk in culturele activiteiten om kinderen met een bredere wereld kennis te laten maken.

Zorg voor kinderen
Het streven dat alle kinderen in 8 jaar de basisschool zullen doorlopen is niet helemaal reëel. Daar waar nodig en haalbaar, willen we aanpassingen doen om het onderwijs “op maat” te maken. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij datgene wat het kind al kan en vanuit zijn/haar individuele mogelijkheden de ontwikkeling te stimuleren.

Voor dit “noodzakelijk en haalbaar onderwijs op maat” zijn criteria opgesteld. De zorg binnen  OBS De Hasselbraam stelt zichzelf ten doel zicht te houden op de continuïteit van de ontwikkeling van alle leerlingen, in het bijzonder de aandachtsleerlingen, de zorgleerlingen en de speciale zorgleerlingen. Daarnaast is het doel om ondersteuning aan leerkrachten te bieden. Om de continuïteit en begeleiding te waarborgen vindt naast toetsing ook overleg en eventueel aanvullend pedagogisch didactisch onderzoek plaats. Hierin worden zowel de processen als de opbrengsten meegenomen. Het totale proces wordt bewaakt door een interne begeleider.

Het team
Goed onderwijs vraagt een goed team. Wij communiceren en gaan op een positieve, open, respectvolle en eerlijke manier met elkaar om waarbij we elkaar zoveel mogelijk proberen te ondersteunen, aan te vullen en te stimuleren. Wij werken daarbij zo optimaal mogelijk samen waarbij we gebruik maken van elkaars kwaliteiten en specialismen, daarbij rekening houdend met elkaars mogelijkheden en beperkingen. Wij werken continu en stapje voor stapje aan de bevordering van onze deskundigheid als leerkrachten waarbij samen leren en werken voorop staan. Voor het personeelsbeleid is dit nader uitgewerkt in het personeelsbeleidsplan op bestuursniveau. De wet BIO wordt hierin nageleefd. De visie en streefrichting van de school die leidend zijn voor het werken met competenties zijn terug te vinden in de notitie Een IPB ontwikkelingsperspectief voor het BSOO (april 2004).

De ouders
Wij beschouwen ouders als partners in onderwijs en opvoeding, waarbij we de ouders beschouwen als eerstverantwoordelijken voor de opvoeding en onszelf als eerstverantwoordelijken voor het onderwijs.

 

Kalender voor de komende maand

De activiteiten van de kalender
komen tot nader order te vervallen.
Waar mogelijk zullen we
een alternatieve vorm zoeken.